Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Active Animals zijn gedeponeerd onder nummer 14132347 bij de Kamer van Koophandel te Maastricht. 1. Toepasselijkheid voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Active Animals en overeenkomsten die tussen Active Animals en u worden gesloten.   

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Active Animals worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
De toepasselijkheid van eventuele Algemene (Inkoop) Voorwaarden van de afnemer worden bij deze expliciet uitgesloten. 

Aan eventueel overeengekomen afwijkende voorwaarden bij eerdere bestellingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.2. Offertes


Alle offertes van Active Animals zijn vrijblijvend en gelden tot dertig dagen na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst geldt als gesloten als Active Animals de bestelling of opdracht heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Active Animals met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.

Door Active Animals bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters, gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in advertenties, prijslijsten en website, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen. 

Bij verschil tussen de aanvraag, bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke orderbevestiging van Active Animals, is uitsluitend deze laatste –orderbevestiging-  bindend. Indien afnemer hiertegen in het specifieke geval bezwaar heeft, dient afnemer dit voor feitelijke aflevering doch in ieder geval binnen 24 uur schriftelijk aan Active Animals kenbaar te maken.

3. Prijzen 


Alle aanbiedingen van Active Animals zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW). Alle prijzen zijn af locatie Bocholtzerweg 14B te Simpelveld en exclusief vracht-, verzekerings- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Tenzij prijswijzigingen uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.
Active Animals is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een tikfout in haar website of advertentie, waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.

4. Opdracht/bestelling/overeenkomst        


Indien een verzoek voor offerte via ons formulier op www.activeanimals.nl plaats vindt, dient u betreffende formulier volledig en op waarheid berust in te vullen. Wij reageren vervolgens met een schriftelijke/elektronische offerte waarbij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden is gevoegd. 
Als u het aanbod van Active Animals accepteert, dan mailt u de  ondertekende akkoordverklaring naar info.activeanimals.nl of u stuurt het  ondertekende exemplaar per post of fax. Op dat moment gaat u ook akkoord met onze algemene voorwaarden. 
Een overeenkomst geldt als gesloten als Active Animals de opdracht heeft aanvaard c.q. bevestigd. Active Animals is gerechtigd opdrachten te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Active Animals u dit mee binnen vier werkdagen na ontvangst van de bestelling c.q. opdracht. 

Mondelinge en telefonische bestellingen betreffende artikelen die in voorraad zijn, worden volgens afspraak geleverd (zonder bevestiging). 
Voor mondelinge of telefonisch bestelde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, wordt uiterlijk na 5 werkdagen een orderbevestiging gezonden.

5. Betalingen en Eigendoms Voorbehoud


Producten die bij onze locatie aan de Bocholtzerweg 14 B te Simpelveld worden gekocht en die in voorraad zijn, dienen à contant te worden betaald. 

Wanneer geen betaling à contant is overeengekomen, dient u het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na aflevering door Active Animals te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien u mondeling of telefonisch artikelen bestelt, die wij niet uit voorraad kunnen leveren, dan verlangen wij een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs.   

Bij opdrachten of bestellingen waarvan de overeenkomst via www.activeanimals.nl tot stand is gekomen, dient u na ontvangst van onze opdrachtbevestiging 50% van het factuurbedrag vooruit te betalen. De levertijd gaat in op het moment dat Active Animals deze vooruitbetaling heeft ontvangen. 
Bij het ophalen van de goederen op onze bedrijfslocatie dient het resterend bedrag à contant te worden voldaan.
Indien Active Animals de bestelling bezorgt dan wordt onder rembours geleverd en dient het resterende bedrag vermeerderd met de verzendkosten bij levering te worden betaald.   

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Active Animals tot het moment dat de gehele bestelling waar de zaak of zaken deel van uitmaakte(n) betaald is. Bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden wordt niet geleverd of het materiaal wordt dus retour genomen. Ingeval zaken retour genomen worden is afnemer aansprakelijk voor eventuele waardeverminderingen. 
Active Animals is gerechtigd deze alsdan te verrekenen met eventuele reeds bij Active Animals aanwezige tegoeden van afnemer c.q. deze van afnemer te vorderen. Het risico ter zake van de goederen gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

6. Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Active Animals zendt na het verstrijken van die datum eenmaal een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald dan kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor uw rekening met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 50,00 exclusief BTW. Indien en voor zover bij dwingendrechtelijke wettelijke bepaling de maximale hoogte van buitengerechtelijke incassokosten zou worden vastgesteld, zullen de buitengerechtelijke kosten conform die bepalingen gelden voor zover het hiervoor gemelde percentage en minimum hoger liggen dan wettelijk is toegestaan.
Active Animals is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente wordt vastgelegd op 1,5% per maand of gedeelte van een aangevangen maand. 7. Levertijd


Het streven is om de goederen binnen 30 dagen na bestelling bij u af te leveren. Voormelde termijn is echter geen fatale termijn. Slechts ingeval er per specifieke bestelling c.q. opdracht expliciet schriftelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen geldt dat, wanneer er niet binnen deze fatale leveringstermijn wordt geleverd door Active Animals, u de koop  middels een schriftelijke mededeling kosteloos kunt ontbinden. Dit laatste geeft u echter geen recht op enige schadevergoeding. Voormeld ontbindingsrecht geldt echter niet als u de betalingsvoorwaarden genoemd in artikel 5 niet nakomt.

U dient bestelde goederen binnen acht dagen na ontvangst van het bericht van Active Animals af te halen. Laat u dit na, dan zijn de door Active Animals aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten van het niet tijdig ophalen voor uw rekening. 

Indien overeengekomen is dat de goederen worden bezorgd, dan geschiedt dit binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd en op het opgegeven adres. Het lossen geschiedt aan de voordeur, tenzij anders overeengekomen. 
Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken, zal Active Animals met u in overleg treden over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt u niet in met een vervangend goed, dan heeft u, los van andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. Er ontstaat alsdan echter geen recht op enige schadevergoeding.

Loopt de levertijd van goederen die op uw verzoek worden vervaardigd of op maat gemaakt, buiten de schuld van Active Animals vertraging op, bijvoorbeeld doordat voor uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd met een maximum van één maand.

8. Retournering /ruilen van een artikel


Het recht van retourneren of ruilen van goederen hebt u gedurende tien dagen na aflevering van de goederen. Dit recht geldt niet voor dieren en planten. 
De ingangsdatum van deze termijn is de dag na de verkoop, dan wel de dag van aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Retourartikelen worden alleen geaccepteerd in onbeschadigde staat, in de originele verpakking en met de originele kassabon. De goederen moeten in dezelfde conditie verkeren als op het moment van aankoop en mogen niet gebruikt zijn.  

Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na gebruikmaking van het recht van retournering, terugbetaling plaats vinden.
Goederen die op uw verzoek zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt zijn uitgesloten van recht van retournering en hiervoor geldt geen herroepingrecht (annulering). 
Goederen die op uw specifieke verzoek zijn besteld zijn eveneens uitgesloten van het recht van retournering. 

Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal Active Animals dit in het aanbod mededelen.

9. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)


Active Animals hoeft verplichtingen tegenover de klant niet na te komen als zij gehinderd is door overmacht. 
Zij heeft het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Active Animals zal u dit schriftelijk meedelen en is in geval van overmacht niet verplicht tot het uitkeren van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere situatie c.q. tekortkoming welke niet aan Active Animals kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet. Onder overmacht wordt mede begrepen:
-     bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is     ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Active Animals toe te rekenen omstandigheden;
-     vertraagde of te late toelevering door toeleveranciers van Active Animals;
-     transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van Active Animals     wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan     leverancier zijn toe te rekenen;
-     alsmede omstandigheden zoals oorlog, oorlogsgevaar, aardebeving, brand, waterschade, overstroming,     werkstaking,     bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie.

10. Klachten


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk (bij voorkeur elektronisch) worden ingediend bij Active Animals (voorkeur heeft via  info.activeanimals.nl) zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen acht dagen nadat de goederen in ontvangst zijn genomen. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat u uw rechten ter zake verliest.

Voor zover een klacht met betrekking tot de specificaties van een geleverd goed gegrond is, zal Active Animals, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak.  

11. Toepasselijk Recht en bevoegde Rechter


Op alle door c.q. met Active Animals afgegeven offertes c.q. gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag.
Alle eventueel uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter te Maastricht onverminderd de bevoegdheid van een andere Rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

12. Afwijkingen 


Active Animals staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele geringe kleurverschillen t.o.v. de getoonde foto`s. 
Aangezien de meeste producten natuurproducten zijn, kunnen er altijd afwijkingen zijn.
Wij werken met hout. Hout is een natuurproduct. Het kan voorkomen dat er noesten en/of andere onregelmatigheden in voorkomen. Hiervoor nemen wij geen verantwoording en kunt u ook geen aanspraak op maken. Ook zijn de maten die vermeld worden circa maten die altijd iets kunnen afwijken en waar u achteraf geen aanspraak op kan doen.

Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische niet te vermijden afwijkingen voor wat betreft kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz. is Active Animals niet aansprakelijk tenzij met u uitdrukkelijk specificaties zijn overeengekomen. In dat geval geldt de tolerantiemarge die voor het specifieke product gebruikelijk is. 13. Diversen


Active Animals is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Het is afnemer niet toegestaan enige vordering welke hij mocht hebben op Active Animals uit welke hoofde dan ook te verrekenen met enige vordering die Active Animals heeft op afnemer.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee ons bedrijf  haar publicaties samenstelt, zijn deze ten allen tijde onder voorbehoud van (druk) fouten. Ook eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen. Kennelijke fouten en vergissingen op onze site binden ons niet.

14. Garantie en Schades


Op alle producten die worden verkocht is de standaard fabrieksgarantie van toepassing. Deze geldt voor eventuele defecten en fabricagefouten. U hebt recht op kostenloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen een redelijke termijn. De verzend/bezorgkosten zijn altijd voor rekening van de afnemer. 

De kosten van reparaties die buiten de garantie vallen en de daarbij komende verzend/bezorgkosten zijn voor uw rekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Voor goederen die op uw verzoek zijn vervaardigd of op maat gemaakt garandeert Active Animals gedurende een termijn van twee jaar de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de levering. U hebt recht op kostenloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Defecte onderdelen dienen volgens afspraak te worden geretourneerd. Waarna beoordeling van het defect en eventuele toezending van nieuwe onderdelen plaats vindt. Vervanging van onderdelen geschiedt alleen op de bedrijfslocatie Bocholtzerweg 14B te Simpelveld. 

Active Animals is niet verantwoordelijk voor gebreken c.q. schades die na de levering van de goederen ontstaan als gevolg van normaal gebruik (slijtage), onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die u of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin is Active Animals aansprakelijk voor de eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De directe schade waarvoor Active Animals in voorkomende zaken aansprakelijk is zal nimmer de aankoopprijs overstijgen van het desbetreffende goed. In geen enkel geval zal Active Animals aansprakelijk zijn voor indirecte en/of consequentiële schades en/of verliezen, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid en/of opzet zijdens Active Animals.
Bij een beroep op garantie dient u het aankoopbewijs te overleggen. 15. Copyright


Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming teksten en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal Active Animals juridische stappen ondernemen. Alle rechten zijn voorbehouden aan Active Animals.

16. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden

Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zou worden verklaard, blijven alle overige bepaling onverminderd van toepassing. Partijen komen overeen dat de niet van toepassing verklaarde bepaling(en) alsdan word(en)(t) vervangen door (een) bepaling(en) met eenzelfde strekking welke wel aan de vereisten voldoet.